Nagradna igra »Toplina doma« #WBfamily

1. ČLEN

Organizator nagradne igre je Wienerberger d.o.o. v sodelovanju s podjetji Semmelrock in PipeLife.

2. ČLEN

Nagradna igra se izvaja z namenom Nagradna igra se izvaja z namenom promocije proizvodov Wienerberger, Semmelrock in PipeLife in spodbujanje obiska spletne strani in FB strani. Nagradna igra bo potekala od 4.3.2020 do 10.3.2020, preko spletne strani www.wienerberger.si

3. ČLEN

Nagrada so proizvodi (vavčer v vrednosti po 1.000 EUR za tri produktne linije: Wienerberger, Semmelrock in PipeLife. Nagrada je lahko samo en vavčer, za katero koli produktno linijo. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve. Nagrajenec sprejme pogoje nagradne igre in z njimi povezane obveznosti.

4. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo v obdobju od dne 4.3.2020 do dne 10.3.2020 izpolnile pogoje sodelovanja. Nagradna igra bo potekala na uradni spletni strani Wienerberger. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre).

5. ČLEN

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje na spletni strani. Vprašalnik se lahko izpolni na razstavnem prostoru »we are wienerberger« v hali D na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v času trajanja sejma DOM s pomočjo QR kode ali preko spletne strani www.wienerberger.si

6. ČLEN

Žrebanje bo izvedeno 11.3.2020 na sedežu organizatorja.

V žrebanju bomo upoštevali pravilno izpolnjene prijavnice, ki jih bomo prejeli do 10.3.2020.

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki.

7. ČLEN

Nagrajence (vavčer v vrednosti 1.000 eur za proizvode Wienerberger, vavčer v vrednosti 1.000 eur za proizvode Semmelrock in vavčer v vrednosti 1.000 eur za proizvode PipeLife) bo izbrala tričlanska žirija, ki jo sestavljajo zaposleni organizatorja. Organizator bo podelil nagrade trem nagrajencem. Vsak nagrajenec lahko prejme samo en vavčer. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.wienerberger.si najkasneje v roku 6 dni od dokončanja nagradne igre, to je do 16.3.2020.

Vsi trije nagrajenci bodo pisno obveščeni po elektronski pošti, ob tem pa bodo dobili vse potrebne informacije glede prevzema nagrade. Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan potrditi ime in priimek, naslov stalnega bivališča, ter davčno številko. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec pokazati osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

8. ČLEN

Nagrajenec se mora za dvig nagrade zglasiti v prodajalni, katero dogovorita organizator nagradne igre in nagrajenec sporazumno. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom nagrajenca, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila prevzeta s strani nagrajenca zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade do dogovorjenega termina na dogovorjenem mestu oziroma trgovini.

9. ČLEN

Nagrada nagradne igre se podeli na način, da se nagrajenec s prejetim vavčerjem oglasi v dogovorjeni trgovini, kjer vnovči prejeti vavčer. Izkoristiti jo mora do najkasneje 30 dni po razglasitvi nagrajenca.

10. ČLEN

S sodelovanjem v tem nagradni igri so udeleženci soglasni, da se njihovo ime, in podeljena izkušnja lahko objavijo s strani organizatorja in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki in družbenih omrežjih, brez kakršnih koli omejitev. Organizator nagradne igre pa za sme elektronski naslov uporabiti za obveščanje o novostih, dogodkih in novih proizvodih za vse proizvode Wienerberger, Semmelrock in PipeLife.

Udeleženec nagradne igre lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče pisno na Wienerberger d.o.o. Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, oziroma na e naslov: office.si@wienerberger.com

Osebne podatke, ki jih udeleženec dostavi organizatorju, bo organizator obdeloval izključno z namenom izbire nagrajenca in to v skladu s pravili nagradne igre.

11. ČLEN

Mladoletne osebe, stare 16 let, imajo pravico sodelovati v nagradni igri v skladu z zakonom. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, bo organizator nagrado podelil osebi, ki je dolžna skrbeti zanj na podlagi zakona ali odločbe državnega organa, po pregledu dokumentov, ki dokazujejo starševski odnos ali skrbništvo.

12. ČLEN

Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od bruto vrednosti dobitka odvedel akontacijo dohodnine. V skladu z določili Zakona o dohodnini se dobitki uvrščajo med druge dohodke.

Dobitek izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini – vrednost dobitka presega 42 evrov –, zato se znesek bruto vrednosti dobitka všteva v letno napoved za odmero dohodnine prejemnika dobitka. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika dobitka oz. njegovega starša ali zakonitega zastopnika, v kolikor je nagrajenec mlajši od 18 let.

V posameznikovo davčno osnovo se ne všteva vrednost dobitka v nagradni igri, ki ni igra na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.

13. ČLEN

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko spletne strani nagradne igre.

14. ČLEN

Pravila veljajo od 4.3.2020 dalje.

V Križevcih, dne 4.3.2020.

Wienerberger d.o.o., Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru.